Invasiva Rovdjur

Att bekämpa de invasiva rovdjuren är kritiskt för att bevara och återställa den biologiska mångfalden i skärgården.

Projektet strävar efter att komplettera landskapets mårdhundsprojekt som med framgång använt åtelkameror och rovdjursekipage bestående av förare och hund som rycker ut på kort notis vid alarm från en åtelkamera i närområdet. Längre ut i skärgården kan denna metod vara svår att anamma i samma utsträckning då det är svårt för ekipagen att rycka ut till holmar nattetid på kort varsel samt tidsödande att sköta åtelkameror på holmar.

Vi har utöver de existerande insatserna inlett en intensifiering av elimineringen av invasiva rovdjur framförallt under vårvintern inom viktiga häckningsområden. Detta för att minimera förekomsten av invasiva rovdjur under den känsliga häckningsperioden. I kombination med fällor som inte behöver kontrolleras kontinuerligt är detta ett resurseffektivt koncept.